stabilizácia zosuvov

» služby » stabilizácia zosuvov
Sycons s.r.o. - stabilizácia zosuvov Sycons s.r.o. - Stabilizácia svahov Sycons s.r.o. - sanácia zosuvov

Sanácia zosuvov

V dôsledku zmeny mikroklímy a zvýšení zrážok sa v poslednom období na viacerých miestach v Maďarsku vyskytli povrchové pohyby a zosuvy. Tieto javy mali často katastrofálne následky. Hlavnou príčinou vzniku zosuvov a iných pohybov zemín bolo nasýtenie naklonených vrstiev vodou, čo zvýšilo hmotnosť masy zemín náchylných k zosúvaniu. Oproti tomu sa pasívne sily, zabezpečujúce stabilitu svahov (uhol vnútorného trenia a konzistencia jemnozrnných nasýtených zemin) výrazne znížili – a to z dôvodu zvýšenia pórvých tlakov. Preto je v týchto prípadoch nutné vybudovať trvalú, účinnú hĺbkovú drenáž.

Z dôvodu prevencie pred ďalšími pohybmi alebo škodami, či z dôvodu zabezpečenia stavu rovnováhy sa ponúka odvodnenie povrchu, resp. podpovrchových vrstiev ako uspokojivé riešenie. Podľa našich skúseností, použitím tejto metódy sú podobné javy liečitelné.

Drenážny systém vybudovaný metódou na týchto stránkách prezentovanou je už v dobe budovania schopná výrazne znížiť hladinu podzemnej vody - až o 3-4 m – na miestach náchylných k zosúvaniu, čím zamedzí vzniku pohybov (stabilizuje svah a brehy). Prevádzkové náklady na stabilizáciu pomocou drenážnych systémov sú nízke z dôvodu gravitačného pohybu vody v smere sklonu terénu.

Technológia, ktorú naša spoločnosť ďalej vylepšila, je schopná odvodniť aj zvrstvené, vodotesné vrstvy, vďaka čomu je možné zosúvajúce svahy pribrzdiť či úplne zastaviť.

Subhorizontálne odvodňovacie vrty

 • v prípade stabilných svahov a más zemín z malej štartovacej šachty v päte svahu,
 • v prípade už aktivizovaných svahových pohybov z štartovacej šachty väčšej hĺbky, vybudovanej za odlučnou hranou zosuvu v stabilnej zemine.

Stabilizáciu zosuvov realizujeme komplexne, v prípade nutnosti spolu s úpravou svahov, vybudovaním drenážných rebier alebo pilótovej steny. Ďalej svahy spevňujeme vŕtanými a injektovanými kotvami alebo klincovaním.

V prípade potreby protieróznej ochrany návodnej päty hrádze (napr. pri vlnobití) pri budovaní drenážnych systémov do vzdušných častí hrádze vybudujeme gabionové steny (z drôtokamenných košov). Gabionové koše sú estetické konštrukcie blízke prírode, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou krajiny.


Niekoľko našich referencií v stabilizácii zosuvov:

 • Ercsi, stabilizácia brehu ulice Halász, I. až IV. etapa kompletné práce vybudovania podpovrchovej drenáže s ochrannou gabiónovou stenou
  2000-2001 a 2003. – Samospráva mesta Ercsi
 • Rácalmás, stabilizácia nestabilného územia medzi ulicami Szávó-köz, Bruck-köz, Parti sétány a Kiss Elemér utca vybudovanie drenážneho systému s využitím vejárových studní s prepadom a oporných rebier
  2000-2001 a 2003. – Samospráva mesta Ercsi
 • Dunaújváros, ochrana úseku brehu pod Kőtárzladenie s existujúcim ochranným dielom, realizácia 8 ks monitorovacích studní, rekonštrukcia úseku brehu pod Kőtár
  2010. – Samospráva mesta s župným právom Dunaújváros

Ostatné referencie