Subhorizontálne odvodňovacie vrty

» služby » Odvodnenie »Subhorizontálne odvodňovacie vrty
Sycons s.r.o. - Horizontalfilterbrunnen Sycons s.r.o. - Grundwasserabsenkung Sycons s.r.o. - Sickersystem

Odvodnenie vŕtaným drenážnym systémom

Technológia používaná našou spoločnosťou sa líši od všedných metód budovania drenážnych systémov (subhorizontálne odvodňovacie vrty) tým, že používa bezvýkopovú technológiu orientovaného vŕtania.

Budovanie všeobecne známej a často používanej drenáže vo väčších hĺbkach (od 6 m hlbšie) je často velmi ťažko realizovateľné a velmi cenovo náročné a to aj napriek tomu, že pri správnom návrhu a zhotovení väčšinou poskytuje uspokojivé výsledky. V zosúvajúcich zeminách je budovanie hĺbkovej drenáže velmi nebezpečné a často neriešiteľné. Na základe dlhoročných skúseností vyvinula spoločnosť Sycons Kft. odlišnú technológiu výstavby drenážnych systémov a to bezvýkopovú, vrtano – štítovanú. Táto technológia sa líši od všeobecne používaných metód a spoločnosť Sycons Kft. ju už viackrát úspešne aplikovala.

Našou technológiou realizovanému vybudovaniu drenážnych systémov predchádza zhotovenie detailného podrobného geologického prieskumu, ktoré mimo iné presne lokalizujú umiestnenie a charakter odvodňovaných vrstiev. Na základe vyhodnotení výsledkov sa určí smer, sklon a umiestnenie drenáže. V prvom bode realizácie zhotovíme prieskumné vrty, pomocou ktorých overíme hĺbku a mocnosť nasýtených priepustných vrstiev a hĺbku voľnej alebo napätej hladiny podzemnej vody. V ďalšom zabudujeme do týchto vrstiev velmi únosné drenážne rúry so samičistiacou schopnosťou. Inštaláciu rúr realizujeme technológiou orientovaného vŕtania (HDD), vďaka čomu sme schopní zabudovať až 150 – 200 m dlhé drenážne rúry. V prípadoch, kde sa táto technológia z rôznych dôvodov nedá použiť (napr. diaľnica v hlbokom záreze alebo v prípade prítomnosti železničnej trate či kabelov s vysokým napätím), drenážne rúry zabudujeme pod ochranou vytiahnuteľného oceľového potrubia pomocou technológie štítovania.

Ako drenážne rúry používame plastové rúry s počiatočným, dovnútra sa rozširujúcim priemerom perforácie 0,3 mm, vďaka čomu sa po zabudovaní do priepustných zemín prakticky nikdy neupchajú. Pri správnom pozdĺžnom sklone je ich samočistiaca schopnosť mimoriadne vysoká. Pri správnej údržbe sa deklaruje ich životnosť až 50 rokov. Inštalácia sa aj pri veľkých hĺbkach realizuje s minimálnými zemnými prácami. Tieto drenážne rúry odvádzajú podzemnú vodu do nami vybudovanej zbernej šachtice, odkiaľ je ďalej odvádzaná potrubím alebo odvedená do ďalšieho zberného systému (kanalizačná sieť, povrchový tok).

Naša spoločnosť Sycons Kft. ďalším vývojom drenážnych systémov vyvinula vlastnú, patentovanú technológiu pod názvom vejárový gravitačný drenážny systém. Táto technológia je účinnejším bratom klasického odvodnenia. Novým nosným prvkom tohoto systému je gravitačná studňa, inými slovami vertikálny štrkový pilier. Poslaním týchto telies je pozbierať vodu zo všetkých vrstiev a gravitačne odviesť do drenážnych rúr na spodku štrkových pilierov. Jeden systém môže mať viac štrkových pilierov, v závislosti od miestnych pomerov sa jedná o vertikálne drenážne telesá priemeru 20 – 60 cm. Pri zhotovení vejárového systému sa najprv vybudujú štrkové piliere a následne sa inštalujú drenážne rúry, ktoré ich spoja.Oblasti aplikácie subhorizontálne odvodňovacie vrty:

 • Zníženie a regulácia hladiny podzemnej vody v daných oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody
 • Odstraňovanie škod, napr. odvedenie nahromadených plynov (hydrogenuhličitan)
 • Vysušenie zosunutých alebo zosúvajúcich sa objemov zemín, prevencia pred zosunutím (ako súčasť sanácia zosuvov)
 • Dočasné odvodnenie líniových stavieb
 • Zachytenie prameňov

Kontaktujte nás, radi Vám pripravíme ponuku alebo technické riešenie!


Niekoľko našich referencií subhorizontálne odvodňovacie vrty:

 • Simonfa, úsek 67. cesty v km 27+850 a 27+950, I. a II. etapa, oprava poškodenej cesty vybudovaním drenáže (štrková drenáž, kombinovaná drenáž)
  1998-1999. – Správa a údržba ciest župy Somogy
 • Baja, námestie Svätej Trojice, podpovrchové odvodnenie vybudovaním vŕtanej drenáže
  2005. – Opóczky Villszer Kft.
 • Diaľnica M7, dopravný uzol Kőröshegy, vetva D a jej okolie, vybudovanie odľahčujúceho drenážneho systému počas stavby na nestabilnom území
  2007. – BETONÚT Zrt

subhorizontálne, odvodňovacie, vrty, sycons, s.r.o., Odvodnenie

Ostatné referencie